Provozní řád

Provozní řád kroužků FbK Olymp Praha, z.s.

 

PDF verze zde

 

 

Přihlášení do kroužku

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud lektor nebo společnost FbK Olymp Praha, z.s. obdrží od rodičů vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku a má uhrazené kroužkovné. Dítě lze na kroužek přihlásit pomocí on-line elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.fbkolymp.cz. Po vyplnění on-line přihlášky obdrží rodič e-mailem či formou SMS zprávy potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku a zároveň obdrží pokyny k platbě. Přihlášku lze také obdržet v tištěné verzi od lektora kroužku, nebo na našem webu www.fbkolymp.cz.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně emailem nebo formou SMS zprávy.

 

 

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

 

 

Cena kroužku

Cena našich kroužků se může na jednotlivých školách lišit.  Rozdíl v cenách je závislý především na specifických faktorech u dané školy, především se jedná o dopravní dostupnost, časový rozsah kroužku a výši nájemného tělocvičny. Konkrétní cenu naleznete vždy u Vámi vyhledávané školy.

 

 

Platba kroužku – úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou splátkách.

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. října toho roku, v němž byl kroužek zahájen. 2. splátka potom musí být uhrazena nejpozději do 15. února roku následujícího. Kroužkovné se platí bezhotovostně na účet spol. FbK Olymp Praha, z.s. číslo 22235222/2010 dle zaslaných pokynů či pokynů uvedených přímo na přihlášce nebo v hotovosti přímo lektorovi kroužku či v kanceláři společnosti FbK Olymp Praha, z.s., adresa Pod Stárkou 36/4, Praha 4 v úředních hodinách uvedených na www.fbkolymp.cz. Pokud není kroužkovné v těchto termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo spol. FbK Olymp Praha, z.s. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani spol. FbK Olymp Praha, z.s. za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím SMS zprávy nebo písemnou formou. Pokud ani poté nebude kroužkovné ve stanovené lhůtě uhrazeno, bude případ předán oddělené vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude ke kroužkovnému připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti FbK Olymp Praha, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazeným kroužkovným.

Jestliže dítě navštíví min. 5 lekcí, nemá stále zaplaceno, a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost FbK Olymp Praha, z.s. požadovat úhradu kroužku v plné výši + administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 100 Kč (např. 700 Kč kroužkovné + 100 Kč admin.náklady).

Peníze vracíme pouze v případě zdravotní indispozice, kterou nám potvrdíte na základě zprávy od lékaře.

 

 

Řád upomínek

I. dítě chodí na kroužek a nemá ve lhůtě 15. 10., 15. 2. zaplaceno:

a) odeslání upomínky formou SMS zprávy na telefonní číslo k úhradě kroužkovného uvedené v přihlášce, úhrada musí proběhnout nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky,

b) pokud do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky nebude kroužkovné uhrazeno, bude případ předán oddělení vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude ke kroužkovnému připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti FbK Olymp Praha, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazeným kroužkovným,

c) pokud nebude uhrazeno ani po stanovené lhůtě v písemné upomínce zaslané doporučeně poštou, předá FbK Olymp Praha, z.s. pohledávku advokátní kanceláři k vymáhání. Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

 

Co s sebou na kroužek

Na stránkách konkrétních kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek, včetně možnosti zakoupení potřebného vybavení v našem e-shopu: www.olympshop.cz.

 

 

Kdy nebude dítě vzato na kroužek

  • pokud nebude do stanoveného data uhrazeno kroužkovné
  • nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)
  • pokud je dítě zjevně zdravotně indisponováno

Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve ŠD, pokud do ní dochází. Pokud ne, bude posláno domů a lektor ani společnost FbK Olymp Praha, z.s. za dítě nepřebírá zodpovědnost.

 

 

První lekce
Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci nenavštěvovat, je rodičům vrácena celá platba na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) doručené do pěti dnů od konání první lekce emailem nebo formou SMS zprávy adresované společnosti FbK Olymp Praha, z.s.

 

 

Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, budeme rodiče o tomto neprodleně informovat formou SMS zprávy a nahradíme jej na konci školního roku. O náhradním termínu lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného SMS zprávy nebo dopisem, který lektor předá dětem.

 

 

Kontrola kroužků
Kroužky navštěvují naši inspektoři a metodici. Cílem je neustále výuku kroužků zlepšovat. Pokud má rodič zájem navštívit kroužek, je nutné se předem domluvit se společností FbK Olymp Praha, z.s. V tomto ohledu je nutné respektovat bezpečností opatření dané školy, které stanovuje, zda-li je možné návštěvu realizovat a za jakých podmínek.

 

 

Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz nebo přání, budeme vám také vděčni za jakékoliv negativní či pozitivní upozornění. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.

 

 

Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se mají na mysli údaje požadované na „Přihlášce“, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností FbK Olymp Praha, z.s. vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti FbK Olymp Praha, z.s. (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných FbK Olymp Praha, z.s., o potřebných pomůckách na kroužky). FbK Olymp Praha, z.s. neposkytne shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou  uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však do měsíce listopadu následujícího kalendářního roku, po roce, kdy byla přihláška podána, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout společnosti FbK Olymp Praha, z.s. pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kroužku. V případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy dítě navštěvuje kroužek, se rodič tímto zavazuje tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu společnosti FbK Olymp Praha, z.s.

 

 

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společností FbK Olymp Praha, z.s. pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky www.fbkolymp.cz či facebookové stránce www.facebook.com/olympflorbal a použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

 

 

Pozdní – dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení do kroužku – dítě / rodič musí předat lektorovi nebo společnosti FbK Olymp Praha, z.s. vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku nebo elektronicky přes on-line formulář na www.fbkolymp.cz. Přihlášku obdržíte od lektora, nebo na našich stránkách. Cena kroužkovného při dodatečném přihlášení se ponižuje od 4. lekce (při zameškání 1. – 3. lekce kroužkovné zůstává v plné výši).

 

 

Vyloučení z kroužku

Účastník kroužku může být vyloučen. Z následujících důvodů bude účastník z kroužku vyloučen až do konce školního roku, a to bez náhrady:

a)      opakované nezvladatelné chování – například stálé narušování kroužku, nerespektování pokynů lektora, chování ohrožující zdraví ostatních účastníků kroužku,

b)      chování, které je v rozporu se Stanovami FbK Olymp Praha, z.s., které jsou ke stažení na www.fbkolymp.cz,

c)      úmyslné zranění jiného účastníka kroužku.

Na chování uvedené u bodů a) a b) bude nejprve rodič účastníka upozorněn ze strany klubu. Pokud bude účastník v tomto chování pokračovat i nadále, bude bez náhrady vyloučen do konce školního roku.

U chování uvedené v bodě c) bude účastník bez náhrady vyloučen do konce školního roku bez předchozího upozornění.

 

 

Platná verze. Aktualizováno 30. 8. 2017