Provozní řád

Provozní řád

OLYMP FLORBAL, z.s.

IČ: 265 75 418

Platná verze. Aktualizováno 1. 7. 2018

 

 

Přihlášení do kroužku nebo družstva

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku nebo družstva, pokud lektor nebo společnost OLYMP FLORBAL, z.s. obdrží od rodičů vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku a má uhrazené kurzovné. Dítě lze přihlásit také pomocí on-line elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.florbalprodeti.cz nebo www.olympflorbal.cz. Po vyplnění on-line přihlášky obdrží rodič e-mailem či formou SMS zprávy potvrzení o přihlášení dítěte a zároveň obdrží pokyny k platbě. Přihlášku lze také obdržet v tištěné verzi od lektora kroužku.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku nebo družstva v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně emailem nebo formou SMS zprávy.

 

 

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku či tréninku pouze pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

 

 

Cena kurzovného

Cena našich kroužků a tréninků se může na jednotlivých školách a trénincích lišit.  Rozdíl v cenách je závislý především na specifických faktorech u dané školy a haly, především se jedná o dopravní dostupnost, časový rozsah kroužku a výši nájemného tělocvičny. Konkrétní cenu naleznete u Vámi vyhledávané školy či tréninku.

Cena tréninků v závodním družstvu se stanovuje analogicky.

 

 

Platba kroužku či družstva – úhrada kurzovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kurzovné ve dvou splátkách.

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. října toho roku, v němž byl kroužek nebo trénink zahájen. 2. splátka potom musí být uhrazena nejpozději do 15. února roku následujícího. Kurzovné se platí bezhotovostně na účet spol. OLYMP FLORBAL, z.s. dle zaslaných pokynů či pokynů uvedených přímo na přihlášce nebo v hotovosti přímo lektorovi kroužku či v kanceláři společnosti OLYMP FLORBAL, z.s., adresa Pod Stárkou 36/4, Praha 4 v úředních hodinách uvedených na www.olympflorbal.cz. Pokud není kurzovné v těchto termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku nebo na trénink přijato, nebude-li s lektorem nebo spol. OLYMP FLORBAL, z.s. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku nebo na trénink, nepřebírá lektor ani spol. OLYMP FLORBAL, z.s. za dítě po dobu konání lekce kroužku nebo tréninku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kurzovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím SMS zprávy nebo písemnou formou. Pokud ani poté nebude kurzovné ve stanovené lhůtě uhrazeno, bude případ předán oddělení vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude ke kurzovnému připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti OLYMP FLORBAL, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazeným kurzovným.

Jestliže dítě navštíví min. 5 lekcí, nemá stále zaplaceno, a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost OLYMP FLORBAL, z.s. požadovat úhradu kroužku v plné výši + případné administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 100 Kč (např. 700 Kč kurzovné + 100 Kč administrativní náklady).

Peníze vracíme pouze v případě zdravotní indispozice, kterou nám potvrdíte na základě zprávy od lékaře.

Kurzovné je možné převádět v rámci jednotlivých kroužků a tréninků OLYMP FLORBAL, z.s.

 

 

Proces upomínek

Případy, kdy není kurzovné ve lhůtě 15. 10. nebo 15. 2. zaplaceno:

a) odeslání upomínky formou SMS zprávy na telefonní číslo k úhradě kurzovného uvedené v přihlášce, úhrada musí proběhnout nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky,

b) pokud do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky nebude kurzovné uhrazeno, bude případ předán oddělení vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude ke kurzovnému připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti OLYMP FLORBAL, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazeným kurzovným,

c) pokud nebude uhrazeno ani po stanovené lhůtě v písemné upomínce zaslané doporučeně poštou, předá OLYMP FLORBAL, z.s.  pohledávku advokátní kanceláři k vymáhání. Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

 

Co s sebou na kroužek nebo trénink

Na stránkách www.florbalprodeti.cz nebo www.olympflorbal.cz u konkrétních kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek, včetně možnosti zakoupení potřebného vybavení v našem e-shopu: www.olympshop.cz.

 

 

Kdy nebude dítě vzato na kroužek nebo trénink

  • pokud nebude do stanoveného data uhrazeno kurzovné
  • nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek nebo trénink (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)
  • pokud je dítě zjevně zdravotně indisponováno (infekční nemoc či úraz, který se stal před konáním kroužku nebo tréninku)

Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve školní družině, pokud do ní dochází. Pokud není dítě vyzvedáváno ve školní družině, nebude dítě převzato na kroužek nebo trénink a lektor ani společnost OLYMP FLORBAL, z.s. za dítě nepřebírá odpovědnost.

 

 

První lekce

Pokud je kroužek nebo trénink řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nebo trénink nenavštěvovat, je rodičům vrácena celá platba na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) doručené do pěti dnů od konání první lekce emailem nebo formou SMS zprávy adresované společnosti OLYMP FLORBAL, z.s.

 

 

Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, budeme rodiče o tomto neprodleně informovat formou SMS zprávy a nahradíme jej na konci školního roku. O náhradním termínu lekcí budete informováni prostřednictvím zaslané SMS zprávy nebo dopisem, který lektor předá dětem.

 

 

Kontrola kroužků

Kroužky navštěvují naši inspektoři a metodici. Cílem je neustále výuku kroužků nebo tréninků zlepšovat. Pokud má rodič zájem navštívit kroužek nebo trénink, je nutné se předem domluvit se společností OLYMP FLORBAL, z.s. V tomto ohledu je nutné respektovat bezpečností opatření dané školy, které stanovuje, zda-li je možné návštěvu realizovat a za jakých podmínek.

 

 

Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte ohledně dotazů nebo přání, budeme vám také vděční za jakoukoliv negativní či pozitivní zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti Vás a Vašich dětí.

 

 

Pozdní – dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení do kroužku či na trénink – dítě / rodič musí předat lektorovi nebo společnosti OLYMP FLORBAL, z.s.  vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku nebo elektronicky přes on-line formulář na www.olympflorbal.cz nebo www.florbalprodeti.cz. Přihlášku obdržíte od lektora, nebo na našich stránkách. Cena kurzovného při dodatečném přihlášení se ponižuje od 4. lekce (při zameškání 1. – 3. lekce kurzovného zůstává v plné výši).

 

 

Vyloučení z kroužku či tréninku (zrušení členství v klubu)

Účastník kroužku může být vyloučen. Z následujících důvodů bude účastník z kroužku vyloučen až do konce školního roku, a to bez náhrady:

a)       opakované nezvladatelné chování – například stálé narušování kroužku, nerespektování pokynů lektora, chování ohrožující zdraví ostatních účastníků kroužku,

b)       chování, které je v rozporu se Stanovami OLYMP FLORBAL, z.s., které jsou ke stažení na www.olympflorbal.cz,

c)       úmyslné zranění jiného účastníka kroužku,

d)       odebráním souhlasu se zpracováním některého z osobních údajů či odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybraný účel.

Na chování uvedené u bodů a) a b) bude nejprve rodič účastníka upozorněn ze strany OLYMP FLORBAL, z.s. Pokud bude účastník v tomto chování pokračovat i nadále, bude bez náhrady vyloučen do konce školního roku.

U chování a konání uvedené v bodě c) a d) bude účastník bez náhrady vyloučen do konce školního roku bez předchozího upozornění.